ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Az alábbi tájékoztató célja, hogy segítségével Ön a Tudatos Gyógyszerhasználat Egyesület megkeresőjeként a személyes adatainak az Egyesület által történő kezelésével kapcsolatos minden fontos információt megismerhessen.

Személyes adatokat kezelünk Önről

Adatainak kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján történik.

Mit és miért kezelünk?

Az Ön személyes adatai közül az Egyesület az Ön megkeresésével kapcsolatos adatként az Ön email címét, amennyiben önkéntesen megadta nevét és telefonszámát.
Az adatkezelés célja, hogy a Tudatos Gyógyszerhasználat Egyesület eleget tudjon megkeresésének megválaszolására. Az adatkezelés jogalapja az, hogy az Egyesület fennálló törvényi kötelezettségét teljesíteni tudja [GDPR 6. cikk (1)c. pontja], illetve megkereső hozzájárulása a[GDPR 6. cikk (1)a. pontja].

Ki fér hozzá az Ön adataihoz?

A rögzített adatok mindegyike tekintetében az adatkezelő a Tudatos Gyógyszerhasználat Egyesület (székhely: 1121 Budapest, Agancs út 30-32. AS/2a; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék; önállóan képviseli: dr. Sallainé dr. Kocsis Janka; kapcsolattartási e-mail cím: info.tugye@gmail.com.

Az adatokat az Ön kifejezett előzetes hozzájárulása nélkül semmilyen formában senki más nem ismerheti meg.

Milyen szervezési és biztonsági intézkedéseket alkalmazunk adatai védelmében?

Az Egyesület az Ön személyes adatait jelszóval védett egy fokozott biztonsági intézkedésekkel védett, felhő alapú rendszerben. Ezeket az adatokat más informatikai rendszerekben nem teszi elérhetővé.

Meddig kezeljük az Ön adatait?

A megkereséssel kapcsolatos adatokat az Egyesület a megkeresést követően a válaszadásig, maximum 1 évig kezeli.

Kérheti-e Ön adatai törlését, helyesbítését, az adatok kezelésének korlátozását?

Ön a megkeresésével kapcsolatos adatok és a kapcsolattartási adatok törlését abban az esetben kérheti, ha Ön szerint az adatkezelés jogellenes, az adatkezelésre már nincs szükség azokból a célokból, amelyek érdekében az adatkezelés folyt, vagy ha az adatokat uniós vagy tagállami jogi kötelezettség alapján törölni kell. Téves adatrögzítés vagy adataiban beálló változás esetén természetesen kérheti a kezelt adatok helyesbítését.

Hogyan férhet hozzá a személyes adataival kapcsolatos információkhoz?

Ön tájékoztatást kérhet az Egyesülettől arról, hogy mely személyes adatait milyen célból, milyen módon kezeljük, valamint másolatot kérhet azon személyes adatokról, amelyeket kezelünk. E kéréseit ingyenesen teljesítjük. Rendelkezési és hozzáférési jogait – éppen adatainak védelme érdekében – csak előzetes azonosítást követően tudjuk biztosítani. Ezért kérjük, hogy az adatkezeléssel összefüggő kéréseit, nyilatkozatait, panaszait írásban jelentse be az info.tugye@gmail.com e-mail címen.